Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Stretnutie na tému „Whistleblower a oznamovanie dôkazov o karteli“ v priestoroch PMÚ

Aktualizované:
Obsah
Dňa 31. 5. 2017 sa v priestoroch Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) uskutočnilo stretnutie, ktorého hlavnou témou bolo Whistleblower a oznamovanie dôkazov o karteli.
 
Pozvanie na stretnutie so zástupcami úradu prijali okrem zástupcov mimovládnych organizácií, združení, spoločností aj  zástupcovia niekoľkých advokátskych kancelárií a masmédií.
 
V úvodnej časti podpredseda úradu objasnil rozsah pôsobnosti úradu vymedzený zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a zákonom o štátnej pomoci. Prezentoval vývoj počtu podnetov, prešetrovaní, správnych konaní a rozhodnutí úradu, tiež odborom kartelov realizovaných inšpekcií a aj prijatých žiadostí o účasť na programe zhovievavosti. Okrem uvedeného vysvetlil faktory, ktoré ovplyvňujú počet v uplynulom období začatých správnych konaní a inšpekcií.
 
Podrobnejšie informácie týkajúce sa úvodnej časti stretnutia úrad spracoval a zverejnil v dokumente s názvom Stručná analýza vývoja počtu začatých správnych konaní a úradom realizovaných inšpekcií 1.
 
Následne zástupca úradu predstavil Metodický pokyn k vybraným otázkam postupu Protimonopolného úradu SR v prípade predloženia dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž 2ktorý bol vydaný s cieľom zefektívniť postupy úradu spojené s inštitútom oznamovateľa.
 
V závere stretnutia zástupkyňa odboru kartelov vysvetlila, čo môže predstavovať rozhodujúci dôkaz o dohode obmedzujúcej hospodársku súťaž, priblížila, aké podklady a informácie by mal oznamovateľ predložiť úradu a zároveň zdôraznila, na čo sa úrad pri posudzovaní predložených podkladov a informácií bude zameriavať.
Zástupcovia úradu zodpovedali niekoľko otázok, napríklad ako je zachovaná identita oznamovateľov dôkazov, či aká je výška odmeny za ich predloženie.
 
Počas diskusie zaznamenali požiadavku, aby fyzická osoba bola informovaná o tom, že jej bola priznaná pozícia oznamovateľa na základe toho, že poskytla úradu dôkazy o dohode obmedzujúcej hospodársku súťaž a má nárok na odmenu v zmysle ustanovenia § 38g zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Preto úrad pripraví formát, v rámci ktorého poskytne takejto osobe informácie o posúdení splnenia príslušných podmienok stanovených zákonom.
 
 
Viacero otázok smerovalo k vedeniu oznamovateľom poskytnutých informácii a dôkazov v spise správneho konania a k rozsahu, v akom budú účastníkom konania sprístupnené. Z pohľadu úradu pri vedení spisov je nevyhnutné zohľadňovať špecifické okolnosti jednotlivých prípadov tak, aby neboli dotknuté práva účastníkov konania z hľadiska ich práva na obhajobu a rovnako aby bola dodržaná zákonom stanovená povinnosť úradu chrániť identitu oznamovateľa.
 
Kompletná prezentácia zástupcov úradu, ktorá bola použitá na stretnutí je dostupná na nasledujúcom odkaze: Whistleblower a oznamovanie dôkazov  o karteli.