Preskočiť na hlavný obsah

Horizontálne pravidlá

Aktualizované:
Obsah

Pomoc pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu

OZNÁMENIE KOMISIE – Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom (2014/C 188/02) (PDF, 615.11 kB)

Pomoc pre znevýhodnených a zdravotne postihnutých zamestnancov

OZNÁMENIE KOMISIE – Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci pre zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím podliehajúcej individuálnej notifikačnej povinnosti (2009/C 188/02) (PDF, 740.53 kB)

Pomoc na vzdelávanie

OZNÁMENIE KOMISIE – Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vzdelávania podliehajúcej individuálnej notifikačnej povinnosti (2009/C 188/01) (PDF, 743.16 kB)

Regionálna pomoc

Oznámenie Komisie, ktorým sa mení bod 188 a prílohy I a IV k usmerneniam o regionálnej štátnej pomoci, pokiaľ ide o hodnotenie máp regionálnej pomoci v polovici obdobia od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027 (PDF, 917 kB)           

Oznámenie Komisie - Usmernenia o regionálnej štátnej pomoc na roky 2022 - 2027 (2021/C 153/01) (PDF, 1.46 MB) 
                                                                                                                                                                                              
Zmena mapy regionálnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 - 2027 (PDF, 305 kB)

Mapa regionálnej pomoci na roky 2022 – 2027 (PDF, 257.92 kB)

Príloha 1 – Pokrytie regionálnej pomoci podľa členských štátov na obdobie 2022 – 2027 (PDF, 573.62 kB)

Archív legislatívy k regionálnej pomoci nájdete na tomto linku.

Bližšie informácie o regionálnej pomoci nájdete na webovom sídle Európskej komisie http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html.

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

OZNÁMENIE KOMISIE - Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (C(2022) 7388 final) (PDF, 973 kB)

PRÍLOHY K OZNÁMENIU KOMISIE - Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (C(2022) 7388 final) (PDF, 416 kB)

OZNÁMENIE KOMISIE – Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01) (PDF, 1.87 MB)

Pomoc na ochranu životného prostredia

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022  (PDF, 1.36 MB)

PRÍLOHY K OZNÁMENIU KOMISIE – Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022 (PDF, 453,92 KB)

Oznámenie Komisie – Usmernenia k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2021 (PDF, 740.09 kB)

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2012 (2012/C 158/04) (PDF, 961.11 kB)

OZNÁMENIE KOMISIE, ktorým sa mení a dopĺňa oznámenie Komisie usmernenia k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2012 (2012/C 387/06) (PDF, 793.00 kB)

ROZHODNUTIE RADY z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie (2010/787/EÚ) (PDF, 749.89 kB)

Pomoc pre rizikový kapitál

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií (2014/C 19/04) (PDF, 969.03 kB)

OZNÁMENIE KOMISIE o zmene a doplnení usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky (2010/C 329/05) (PDF, 714.31 kB)

Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky (2006/C 194/02) (PDF, 439.42 kB)

Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01) (PDF, 1.17 MB)

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenie o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C 244/02) (PDF, 528.75 kB)

Oznámenie Komisie týkajúce sa predĺženia platnosti usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach (2012/C 296/02) (PDF, 599.32 kB) – nie je dostupná verzia v slovenskom jazyku

Definícia MSP

Príručku k definícii MSP nájdete časti Metodické usmernenia Európskej komisie.

Archív legislatívy k horizontálnym pravidlám nájdete na webovom sídle Európskej komisie.