Preskočiť na hlavný obsah

Kompetencie a pôsobnosť úradu

Aktualizované:
Obsah

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej aj ako „úrad“, „Protimonopolný úrad SR“, „PMÚ SR“) je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky na ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci.

Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že svojim konaním obmedzia hospodársku súťaž1. Taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci2.

Kompetencie úradu vyplývajú zo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 187/2021 Z. z.“, „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“, „zákon“). 

Zákonom č. 187/2021 Z. z. sa zároveň transponovala smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu (Smernica ECN+) do právneho systému Slovenskej republiky.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky aplikuje okrem slovenského aj európske právo hospodárskej súťaže. Zároveň, v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN) plní úlohy, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z členstva v Európskej únii.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v rámci svojich právomocí podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže vykonáva predovšetkým prešetrovanie na relevantnom trhu, v správnom konaní rozhoduje o porušení zákona vo veci dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívania dominantného postavenia a obmedzovania súťaže orgánmi štátnej správy a samosprávy, zároveň vykonáva kontrolu koncentrácií, ako aj navrhuje opatrenia na ochranu a podporu hospodárskej súťaže.

V zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o štátnej pomoci“) úrad ako koordinátor štátnej pomoci plní vybrané úlohy pri ochrane hospodárskej súťaže aj v oblasti štátnej pomoci.
 


1 Podrobnejšie o činnosti úradu v oblasti ochrany hospodárskej súťaže nájdete v sekcii Hospodárska súťaž.
2 Podrobnejšie o činnosti úradu v oblasti koordinácie štátnej pomoci nájdete v sekcii Štátna pomoc.