Preskočiť na hlavný obsah

Metodické usmernenia Európskej komisie

Aktualizované:
Obsah

Malé a stredné podniky

Revidovaná príručka k definícii MSP (malé a stredné podniky) (PDF, 973.06 kB)

Viac informácií o definícii MSP nájdete na webovom sídle Európskej komisie.

Služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Samospráva

Usmernenie k podpore z verejných zdrojov poskytovanej na úrovni samospráv bez predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou – pracovný preklad (PDF, 134 kB)

Štátna pomoc

Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ v slovenskom jazyku (PDF, 728 kB)

Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ v anglickom jazyku (PDF, 720 kB)

Pracovný dokument útvarov Komisie – Spoločná metodika hodnotenia štátnej pomoci (PDF, 686 kB) (Viac informácií o problematike hodnotenia štátnej pomoci nájdete na webovom sídle Európskej komisie.)

Analytické prehľady pre infraštruktúru (PDF, 266 kB)

Pomoc určená na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami (článok 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ) Kontrolný zoznam pre členské štáty (PDF, 284 kB)

Uplatňovanie práva EÚ v oblasti štátnej pomoci národnými súdmi (PDF, 2.4 MB) – nie je dostupná verzia v slovenskom jazyku

Aspekty zjednodušenia štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Verejné financovanie, ktoré nepredstavuje pomoc (PDF, 323 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách – často kladené otázky (PDF, 427 kB) – anglická verzia

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách – často kladené otázky (PDF, 471 kB) – pracovný preklad

Kontrolné zoznamy podmienok zlučiteľnosti s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (nariadenie o skupinových výnimkách):

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Pomoc na širokopásmové infraštruktúry (PDF, 177 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Pomoc na miestne infraštruktúry (PDF, 174 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Pomoc na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry (PDF, 180 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva (PDF, 194 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Pomoc na podporu vzdelávania (PDF, 172 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Pomoc na výskum, vývoj a inovácie (PDF, 224 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Sociálna pomoc na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov (PDF, 180 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Pomoc na ochranu životného prostredia (PDF, 281 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Pomoc na znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím (PDF, 191 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Pomoc na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami (PDF, 162 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Pomoc na uľahčenie prístupu k financovaniu pre MSP (PDF, 226 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Pomoc pre MSP (PDF, 185 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) – pracovný dokument Regionálna pomoc (PDF, 218 kB)

e-Wiki

Platforma e-Wiki slúži ako komunikačný kanál medzi členskými štátmi a Európskou komisiou pre neformálnu výmenu informácií týkajúcich sa štátnej a minimálnej pomoci, službách všeobecného hospodárskeho záujmu a usmerneniach k námornej doprave.

Platforma e-Wiki je prístupná len pre zaregistrovaných členov.

Otázky a odpovede v platforme e-Wiki sú dostupné len v anglickom jazyku. Nižšie sa nachádzajú niektoré najčastejšie sa vyskytujúce otázky, ktoré sú preložené aj do slovenského jazyka (pracovný preklad koordinátora pomoci):

  • Otázka: Prekročenie stropu pomoci de minimis
  • Otázka: Rôzne fiškálne roky