Obsah

Metodické usmernenia koordinátora pomoci

Vzor testu štátnej pomoci

Vzor testu štátnej pomoci (DOCX, 335.83 kB)

Manuál IS SEMP

Manuál IS SEMP – v časti Centrálny register IS SEMP

Metodické usmernenie – Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci

Metodické usmernenie – Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci - revízia: marec 2022 (PDF, 641,17 kB)

Príloha č. 1 – Činnosti nehospodárskeho charakteru (DOCX, 24 kB)

Príloha č. 2 – Činnosti nehospodárskeho charakteru s doplnkovým hospodárskym využitím (DOCX, 26,8 kB)

Príloha č. 3 – Vyhodnotenie lokálneho charakteru hospodárskych činnosti (DOCX, 32 kB )

ŠTÁTNA POMOC vs. MINIMÁLNA POMOC – Metodické usmernenie koordinátora pomoci č. 1/2018 z 24. júla 2018

ŠTÁTNA POMOC vs. MINIMÁLNA POMOC – Metodické usmernenie koordinátora pomoci č. 1/2018 z 24. júla 2018 (PDF, 505 kB)

Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva

Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (DOCX, 46 kB)

Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (DOCX, 16 kB)

Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (PDF, 463 kB)

Ide o štátnu pomoc? Ak áno, je potrebné ju notifikovať Európskej komisii?

Ide o štátnu pomoc? Ak áno, je potrebné ju notifikovať Európskej komisii? (Príručka koordinátora pomoci) (PDF, 576 kB)

Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc

Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 675 kB)