Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti

Aktualizované:
Obsah


Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci EK Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.111010 Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 4 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ŠP SVHZ - 1/2023 Schéma štátnej pomoci SVHZ na podporu poskytovania príspevkov na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny opatrovateľskej služby Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Ministerstvo kultúry SR SA.110861 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR SA.110897 Schéma štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a umenia v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo kultúry SR SA.110862 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo kultúry SR SA.110865 Schéma štátnej pomoci pre aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.109987 Schéma štátnej pomoci na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobkov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2022/2472
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.109988 Schéma štátnej pomoci na určenie genetickej kvality a úžitkovosti hospodárskych zvierat Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2022/2472
Ministerstvo hospodárstva SR SA.109957 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a jej uskladnenie a na podporu výroby biometánu v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo zdravotníctva SR ŠP SVHZ - 2/2022 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR – Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu v znení dodatku č. 2 Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Agentúra na podporu výskumu a vývoja SA.109803 Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení Dodatku č. 4 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.109765 Schéma štátnej pomoci na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2022/2472
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR SA.109736 Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do energeticky účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom a/alebo chladom z prostriedkov Fondu na spravodlivú transformáciu Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo kultúry SR SA.109796 Schéma štátnej pomoci na podporu projektu Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR SA.109767 Schéma štátnej pomoci na podporu výroby elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov energie, vrátane uskladňovania z prostriedkov Fondu na spravodlivú transformáciu Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Úrad vlády SR SA.109752 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci programu Horizont Európa v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.109585 Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 5 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2022/2472
Ministerstvo hospodárstva SR SA.109146 Schéma regionálnej investičnej pomoci v znení dodatkov č. 1 až 6 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.109219 Schéma štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Pôdohospodárska platobná agentúra SA.109079 Schéma štátnej pomoci na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (podopatrenie 8.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022