Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti

Aktualizované:
Obsah


Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci EK Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.108586 Schéma štátnej pomoci na zalesňovanie ornej pôdy a na ochranu, regeneráciu a obnovu drevín v rámci zalesňovania pôdy podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2027 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.108591 Schéma štátnej pomoci na zriadenie líniových vegetačných prvkov na poľnohospodárskej ploche a na ochranu, regeneráciu a obnovu drevín v rámci zriadeného líniového vegetačného prvku podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.108752 Schéma štátnej pomoci týkajúca sa osobitných znevýhodnení jednotlivých oblastí vyplývajúcich z určitých povinných požiadaviek podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 - 2027 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.108592 Schéma štátnej pomoci na zriadenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu, regeneráciu a obnovu drevín zriadeného agrolesníckeho systému podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2027 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.108751 Schéma štátnej pomoci na podporu lesnícko-environmentálnych a klimatických služieb a ochrany lesov podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Ministerstvo práce, sociálne práce a rodiny SR ŠP SVHZ - 1/2022 Schéma štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení dodatku č. 1 Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Ministerstvo práce, sociálne práce a rodiny SR ŠP SVHZ - 2/2021 Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení dodatku č. 2 Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Pôdohospodárska platobná agentúra SA.105003 Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (podopatrenie 8.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2022) v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014
Ministerstvo zdravotníctva SR ŠP SVHZ - 3/2022 Schéma štátnej pomoci pre investície do zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci digitalizácie v zdravotníctve, psycho-sociálnych centier a psychiatrických stacionárov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Pôdohospodárska platobná agentúra SA.103302 Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra SA.103303 Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (podopatrenie 8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014 2022) v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ŠP SVHZ - 3/2018 Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v znení dodatku č. 2 rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Ministerstvo hospodárstva SR SA.101602 Schéma regionálnej investičnej pomoci v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra SA.101554 Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na trh poľnohospodárskych výrobkov (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022) v znení dodatku č. 1 nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.100509 Schéma štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení dodatku č. 3 nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra SA.63543 Schéma štátnej pomoci na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (podopatrenie 8.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020) nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014
Ministerstvo životného prostredia SR SA.63410 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo životného prostredia SR SA.63411 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR SA.62540 Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Úrad vlády SR SA.58311 Schéma štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a umenia v znení dodatku č. 1 Program Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca Finančný mechanizmus EHP 2014 – 2021 nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014