Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR vyzýva verejnosť pripomienkovať navrhovanú revíziu postupu pri určovaní pokút

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v zmysle svojich kompetencií vymedzených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže uloží podnikateľovi za jeho protisúťažné konanie (porušenie zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, zákazu zneužívania dominantného postavenia, správne delikty súvisiace s koncentráciami, neplnenie rozhodnutia úradu, porušenie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní) pokutu do výšky 10 % z jeho obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. Pritom zohľadňuje viacero kritérií a prihliada aj na ďalšie skutočnosti.

S cieľom vysvetliť základné princípy postupu ukladania pokút vydal v roku 2008 Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž. Vzhľadom na dlhšie obdobie platnosti tohto metodického pokynu sa úrad rozhodol zhodnotiť jeho fungovanie v praxi a pristúpiť k jeho revízii. Dôvodmi revízie sú najmä zmena štruktúry prípadov prejednávaných úradom, potreba prispôsobiť aplikáciu jednotlivých faktorov, ktoré sa podieľajú na kalkulácii pokút, charakteru prípadov a potreba spresniť ustanovenia metodického pokynu s ohľadom na aplikačnú prax, pri zohľadnení ekonomickej podstaty systému ukladania pokút.

Na základe uvedeného si úrad, po otvorení verejnej diskusie počas workshopu konferencie Aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže zorganizovanej úradom a Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave, dovoľuje požiadať Vás, odbornú verejnosť, o spoluprácu zaslaním Vašich pripomienok a návrhov na predmetnú revíziu prezentovanú v rámci workshopu o novinkách úradu.

Vaše postrehy a podnetné návrhy môžete zasielať úradu prostredníctvom e-mailovej adresy
ps_pokuty@antimon.gov.sk do 31. 1. 2018.

Úrad verí, že aj takýmto spôsobom môže odborná verejnosť prispieť k zlepšeniu pravidiel v oblasti určovania pokút v rámci súťažného práva.