Preskočiť na hlavný obsah

Schémy štátnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19

Aktualizované:
Obsah

Schémy štátnej pomoci podľa poskytovateľov pomoci a rozhodnutia EK

Ministerstvo dopravy SR

Tabuľka schém štátnej pomoci Ministerstva dopravy a výstavby SR a rozhodnutí EK
Schémy štátnej pomoci Rozhodnutia EK
SA.100845: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 1, zmeny a doplnenia schémy SA.62256
SA.59240: Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19
SA.100845: Schéma štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení dodatkov č. 1 a 2, zmeny a doplnenia schém SA.59240 a SA.63467
SA.63467: Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení dodatku č. 1, zmeny a doplnenia schémy SA.59240
 
SA.62712: Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatkov č. 1 a 2 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ), zmeny a doplnenia schém SA.58054 a SA.59768
SA.62712 ( 2021/N ) COVID-19:
Second amendment of SA.58054 (2020/N):
ESIF Liquidity Support State Aid
Scheme for Innovative Companies
with Limited Access to Credit Facilities
SA.59808: Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 v znení dodatku č. 1, zmeny a doplnenia schémy SA.57829
SA.59808 ( 2020/N ) Prolongation of SA.57829 (2020/N) –
State aid scheme for temporary aid to support COVID-19
research, development and testing
SA.100963: Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, ods. 3, písm. b ZFEÚ), zmeny a doplnenia schém SA.57485, SA.59982 a SA.63394 SA.100963 COVID-19: Amendment of the schemes SA.57484 and SA. 57485, as already amended.
SA.101088: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a príležitostnej dopravy v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 SA.101088 COVID-19 - SK - Bus companies
SA.100438: Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie na podporu príslušných leteckých dopravcov v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov prenosného ochorenia COVID-19 SA.100438 COVID-19: Aid scheme to support Slovak air carriers

Fond na podporu športu

Tabuľka schém štátnej pomoci Fondu na podporu športu a rozhodnutí EK
Schémy štátnej pomoci Rozhodnutia EK

SA.100962: Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 II. v znení Dodatku č. 1 (Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ), zmeny a doplnenia schémy SA.64148

SA.100962 COVID-19 - Prolongation of SA.64148 – Support to professional sport clubs II

SA.62727: Schéma štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č. 1, zmeny a doplnenia schémy SA.60212

SA.62727 ( 2021/N ) Covid 19 – Amendment of the aid scheme for professional sport clubs – SK

Ministerstvo hospodárstva SR

Tabuľka schém štátnej pomoci Ministerstva hospodárstva SR a rozhodnutí EK
Schémy štátnej pomoci Rozhodnutia EK

SA.64688: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID 19 - dotácia na fixné náklady v znení dodatku č.1, zmeny a doplnenia schémy SA.59996

SA.64688 COVID-19: Amendments to SA.57599
(as amended by SA.59809) and SA.59996

SA.100900: Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - Dotácia na nájomné v znení dodatkov č. 1 - 3, zmeny a doplnenia schém SA.57599, SA.59809 a SA.64688

SA.100900 COVID-19: Amendment of the scheme SA.57599 (2020/N), as already amended in case SA.64688 (2021/NN)

Exportno-importná banka SR

Tabuľka schém štátnej pomoci Exportno-importnej banky SR a rozhodnutí EK
Schémy štátnej pomoci Rozhodnutia EK

SA.61931: Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatkov č. 1 a 2 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ), zmeny a doplnenia schém SA.57483 a SA.59982

SA.61931 ( 2021/N ) COVID-19:
Second amendment to SA.57483 (2020/N)

National Development Fund I, s.r.o., riadením je poverený Slovak Investment Holding, a.s.

Tabuľka schém štátnej pomoci National Development Fund I, s.r.o., a rozhodnutí EK
Schémy štátnej pomoci Rozhodnutia EK

SA.100963: Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, ods. 3, písm. b ZFEÚ), zmeny a doplnenia schém SA.57484, SA.59982 a SA.63394

SA.100963 COVID-19: Amendment of the schemes SA.57484 and SA. 57485, as already amended.

SA.62712: Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatkov č. 1 a 2 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ), zmeny a doplnenia schém SA.58054 a SA.59768

SA.62712 ( 2021/N ) COVID-19: Second amendment of SA.58054 (2020/N): ESIF Liquidity Support State Aid Scheme for Innovative Companies with Limited Access to Credit Facilities

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a/alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Tabuľka schém štátnej pomoci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a/alebo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a rozhodnutia EK
Schémy štátnej pomoci Rozhodnutia EK

SA.101016: Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení Dodatkov č. 1 - 4 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, ods. 3, písm. b ZFEÚ), zmeny a doplnenia schém SA.56986, SA.59280, SA.62004 a SA.63294

SA.101016 State Aid SA.101016 (2021/N) – Slovakia COVID-19: Temporary Framework aid for preserving employment and self-employment (amendments to SA.56986) 

Ministerstvo financií SR

Tabuľka schém štátnej pomoci Ministerstva financií SR a rozhodnutí EK
Schémy štátnej pomoci Rozhodnutia EK
SA.64415: Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 SA.64415 ( 2021/N ) COVID-19: State aid scheme to safeguard liquidity for travel agencies

Všetky platné a účinné schémy štátnej pomoci