Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti

Aktualizované:
Obsah

Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci EK Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Úrad vlády SR SA.106633 Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo práce, sociálne práce a rodiny SR ŠP SVHZ - 1/2022 Schéma štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení dodatku č. 1 Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Ministerstvo zdravotníctva SR ŠP SVHZ - 2/2022 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu v znení dodatku č. 1 Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Fond na podporu kultúry národnostných menšín SA.105945 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Audiovizuálny fond SA.105984 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu vývoja, výroby, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel a na podporu kultúrnych podujatí prostredníctvom Audiovizuálneho fondu v znení dodatkov č. 1 a 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Fond na podporu športu SA.105916 Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo práce, sociálne práce a rodiny SR ŠP SVHZ - 2/2021 Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení dodatku č. 2 Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Poľnohospodárska platobná agentúra SA.105003 Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (podopatrenie 8.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2022) v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014
Fond na podporu umenia SA.105275 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Úrad vlády SR SA.104972 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci programu Horizont Európa Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo hospodárstva SR SA.105002 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo zdravotníctva SR ŠP SVHZ - 3/2022 Schéma štátnej pomoci pre investície do zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci digitalizácie v zdravotníctve, psycho-sociálnych centier a psychiatrických stacionárov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Ministerstvo životného prostredia SR SA.104507 Schéma štátnej pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie z odpadov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Agentúra na podporu výskumu a vývoja SA.104223 Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v znení dodatku č. 3 nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR SA.103970 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR SA.103969 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.103618 Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra SA.103302 Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra SA.103303 Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (podopatrenie 8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014 2022) v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.103050 Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v znení Dodatku č. 3 nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014