Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti

Aktualizované:
Obsah


Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci EK Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Schéma štátnej pomoci - podpora investícií do energeticky účinných systémov Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do energeticky účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom a/alebo chladom z prostriedkov Fondu na spravodlivú transformáciu v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Schéma štátnej pomoci - obnova a zmena využitia infraštruktúry Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy a zmeny využitia infraštruktúry z Fondu na spravodlivú transformáciu Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Schéma štátnej pomoci - EHMK Schéma štátnej pomoci na investície do infraštruktúry súvisiacej s organizáciou Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Slovenská inovačná a energetická agentúra SA.114888 Schéma štátnej pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie, obnoviteľného vodíka a vysokoúčinnej kogenerácie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Slovenská inovačná a energetická agentúra SA.114885 Schéma štátnej pomoci na podporu opatrení energetickej efektívnosti Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Environmentálny fond SA.114773 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Environmentálneho fondu pre poskytovanie dotácií podnikom z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkalisko Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo hospodárstva SR SA.114642 Schéma štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií v znení dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.114643 Schéma štátnej pomoci na prevenciu, kontrolu a eradikáciu ochorení zvierat pre mikro, malé a stredné podniky Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2022/2472
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.114575 Schéma regionálnej investičnej pomoci na podporu spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo výroby potravín Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo hospodárstva SR SA.114432 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR SA.114433 Schéma štátnej pomoci na podporu vedy, výskumu a inovácií v rámci Programu Slovensko Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo hospodárstva SR SA.114263 Schéma štátnej pomoci na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Audiovizuálny fond SA.113832 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu vývoja, výroby, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel a na podporu kultúrnych podujatí prostredníctvom Audiovizuálneho fondu Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR SA.113533 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska v znení dodatku č.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Audiovizuálny fond SA.113629 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom Audiovizuálneho fondu Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR SA.112963 Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ŠP SVHZ - 1/2024 Schéma štátnej pomoci SVHZ na podporu reintegrácie na trh práce ohrozených skupín Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR SA.112060 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo obrany SR SA.112071 Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja pre rozvoj obranných spôsobilostí SR a obranného priemyslu SR podľa medzirezortného podprogramu 06E0I - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Fond na podporu umenia SA.112259 Schéma štátnej pomoci na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014