Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti

Aktualizované:
Obsah


Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci EK Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 5 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2022/2472
Ministerstvo hospodárstva SR SA.109146 Schéma regionálnej investičnej pomoci v znení dodatkov č. 1 až 6 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.109219 Schéma štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Pôdohospodárska platobná agentúra SA.109079 Schéma štátnej pomoci na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (podopatrenie 8.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.108586 Schéma štátnej pomoci na zalesňovanie ornej pôdy a na ochranu, regeneráciu a obnovu drevín v rámci zalesňovania pôdy podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2027 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.108591 Schéma štátnej pomoci na zriadenie líniových vegetačných prvkov na poľnohospodárskej ploche a na ochranu, regeneráciu a obnovu drevín v rámci zriadeného líniového vegetačného prvku podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.108752 Schéma štátnej pomoci týkajúca sa osobitných znevýhodnení jednotlivých oblastí vyplývajúcich z určitých povinných požiadaviek podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 - 2027 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.108592 Schéma štátnej pomoci na zriadenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu, regeneráciu a obnovu drevín zriadeného agrolesníckeho systému podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2027 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.108751 Schéma štátnej pomoci na podporu lesnícko-environmentálnych a klimatických služieb a ochrany lesov podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2472/2022
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR SA.108089 Schéma štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a umenia v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR SA.107348 Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Úrad vlády SR SA.106633 Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo práce, sociálne práce a rodiny SR ŠP SVHZ - 1/2022 Schéma štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení dodatku č. 1 Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Ministerstvo zdravotníctva SR ŠP SVHZ - 2/2022 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu v znení dodatku č. 1 Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Fond na podporu kultúry národnostných menšín SA.105945 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Audiovizuálny fond SA.105984 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu vývoja, výroby, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel a na podporu kultúrnych podujatí prostredníctvom Audiovizuálneho fondu v znení dodatkov č. 1 a 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Fond na podporu športu SA.105916 Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo práce, sociálne práce a rodiny SR ŠP SVHZ - 2/2021 Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení dodatku č. 2 Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Pôdohospodárska platobná agentúra SA.105003 Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (podopatrenie 8.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2022) v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014
Fond na podporu umenia SA.105275 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014