Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné notifikované schémy štátnej pomoci

Aktualizované:
Obsah

Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci EK Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Ministerstvo hospodárstva SR SA.105458 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s energetickou krízou v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Rozhodnutie EK – krízový rámec Ukrajina
Environmentány fond SA.102712 Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových pl Rozhodnutie EK - podľa usmernení
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.104872 Schéma štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Rozhodnutie EK – krízový rámec Ukrajina
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.105113 Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v znení dodatku č. 1 Rozhodnutie EK – krízový rámec Ukrajina
Ministerstvo hospodárstva SR SA.104846 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Rozhodnutie EK – krízový rámec Ukrajina
Ministerstvo životného prostredia SR SA.102388 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Modernizačného fondu Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022
Ministerstvo životného prostredia SR SA.102385 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (komponent 4) Notifikovaná bez nariadenia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.104395 Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Rozhodnutie EK – krízový rámec Ukrajina
Ministerstvo dopravy a výstavby SR SA.64465 Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy Článok 93 ZFEÚ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.102015 Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č. 3 notifikovaná bez nariadenia
Ministerstvo dopravy a výstavby SR SA.100438 Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie na podporu príslušných leteckých dopravcov v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov prenosného ochorenia COVID-19 Čl. 3.1. a čl. 3.12. oznámenia Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenou nákazou COVID-19 v znení v čase schválenia EK
Ministerstvo dopravy a výstavby SR SA.101088 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a príležitostnej dopravy v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 Čl. 3.1. oznámenia Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenou nákazou COVID-19 v znení v čase schválenia EK
Ministerstvo hospodárstva SR SA.100900 Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné v znení dodatku č. 3 Čl. 3.1. oznámenia Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenou nákazou COVID-19 v znení v čase schválenia EK
Ministerstvo obrany SR SA.100573 Schéma štátnej pomoci na obnovu a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení dodatku č. 4 notifikovaná bez nariadenia
Ministerstvo hospodárstva SR SA.64688 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – dotácie na fixné náklady v znení dodatku č. 1 Čl. 3.1. oznámenia Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenou nákazou COVID-19 v znení v čase schválenia EK
Ministerstvo financií SR SA.64415 Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 Čl. 3.3. oznámenia Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenou nákazou COVID-19 v znení v čase schválenia EK
Fond na podporu športu SA.100962 Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 II. v znení Dodatku č. 1 (Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ) Čl. 3.1. oznámenia Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenou nákazou COVID-19 v znení v čase schválenia EK
Ministerstvo dopravy a výstavby SR SA.100845 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 1 Čl. 3.12. oznámenia Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenou nákazou COVID-19 v znení v čase schválenia EK
Fond na podporu športu SA.62727 Schéma štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č. 1 čl. 3.1. oznámenia Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenou nákazou COVID-19 v znení v čase schválenia EK
Fond na podporu kultúry národnostných menšín SA.60697 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre tlač notifikovaná bez nariadenia