Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné notifikované schémy štátnej pomoci

Aktualizované:
Obsah


Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci EK Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.113826 Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu niektorých nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Schéma regionálnej investičnej pomoci na podporu spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo výroby potravín Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.113258 Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Oznámenie Komisie – Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03) v platnom znení
Sociálna poisťovňa SA.111988 Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle v znení Dodatkov č. 1 a 2 Oznámenie Komisie – Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03) v platnom znení
Ministerstvo dopravy SR SA.109419 Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1 Článok 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ a článok 93 ZFEÚ
Ministerstvo hospodárstva SR SA.109989 Schéma štátnej pomoci na poskytnutie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo v zmysle oddielu 2.8 Dočasného krízového a prechodného rámca Oznámenie Komisie – Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03) v platnom znení
Slovak investment holding, a.s. SA.110523 Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového a prechodného rámca na poskytnutie pomoci podnikom vo forme záruky a odpustenia časti istiny (Záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorít 1) v znení dodatku č. 1 Oznámenie Komisie - Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.60698 Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v znení dodatku č. 2 Rozhodnutie EK - podľa usmernení
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR SA.104356 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu vzdelávania – investície do infraštruktúry, vybavenia a zariadenia materských a základných škôl, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ
Ministerstvo obrany SR SA.105138 Schéma štátnej pomoci na obnovu a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie obrany štátu v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ
Ministerstvo hospodárstva SR SA.106554 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu uskladňovania elektriny Oznámenie Komisie - Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03)
Environmentány fond SA.102712 Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových pl Rozhodnutie EK - podľa usmernení
Ministerstvo životného prostredia SR SA.102388 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Modernizačného fondu Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022
Ministerstvo životného prostredia SR SA.102385 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (komponent 4) Notifikovaná bez nariadenia
Fond na podporu kultúry národnostných menšín SA.60697 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre tlač notifikovaná bez nariadenia
Ministerstvo dopravy a výstavby SR SA.57829 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 Čl. 3.6. a čl. 3.7. oznámenia Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenou nákazou COVID-19 v znení v čase schválenia EK
Ministerstvo hospodárstva SR SA.31860 (N 506/2010) Nariadenie vlády SR č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým ... notifikovaná bez nariadenia