Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Koordinátor pomoci zverejnil vzor schémy minimálnej pomoci a ďalšie súvisiace dokumenty

Publikované:
Obsah
tablet a interaktívne pero v ruke
tablet a interaktívne pero v ruke
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 7 zákona o štátnej pomoci vypracoval vzor schémy minimálnej pomoci.
 
Vzor schémy bol vypracovaný v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení a zákonom o štátnej pomoci v platnom znení (ďalej len „nariadenie č. 1407/2013“).
 
Koordinátor pomoci plánuje v dohľadnej dobe vypracovať a zverejniť na webovom sídle aj vzory schém minimálnej pomoci podľa ostatných nariadení pre poskytovanie minimálnej pomoci.
 
Okrem vzoru schémy minimálnej pomoci podľa nariadenia č. 1407/2013 koordinátor pomoci vypracoval aj Vysvetlivky k vzoru schémy minimálnej pomoci a vzoru dodatku k schéme minimálnej pomoci a vzor dodatku k schéme minimálnej pomoci. Tieto dva dokumenty sú všeobecné, a preto sa vzťahujú na prípravu schém a dodatkov k schémam aj podľa ostatných nariadení, ktoré upravujú poskytovanie minimálnej pomoci.
 
Všetky uvedené dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v časti Štátna pomoc - Metodické usmernenia - Metodické usmernenia koordinátora pomoci.