Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Aktualizované: Výzva na prihlásenie kandidátov na člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Aktualizované:
Obsah
lupa a postavy
lupa a postavy

Predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) na základe § 14 ods. 6 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na prihlásenie kandidátov na člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „člen rady“).

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a spôsob výberu členov

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „rada“) je druhostupňovým orgánom Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „úrad“), ktorý rozhoduje proti rozhodnutiu úradu vydanom v konaní v prvom stupni podľa zákona. Radu tvorí predseda rady, ktorým je predseda úradu a ďalších šesť členov. Funkčné obdobie členov rady je päťročné. Členovia rady sa vymenúvajú tak, aby v jednom kalendárnom roku skončilo funkčné obdobie najviac trom z nich.

Podľa § 14 ods. 6 zákona predseda úradu predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy aspoň troch kandidátov na funkciu každého člena rady, a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia. Vláda Slovenskej republiky vymenuje členov rady do dvoch mesiacov od doručenia zoznamu kandidátov. Novovymenovaní členovia rady sa ujmú funkcie v deň nasledujúci po dni uplynutia funkčného obdobia skôr vymenovaných členov rady.

Podľa § 14 ods. 8 zákona aspoň dvaja členovia rady musia mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a aspoň dvaja členovia rady musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania.

30. 9. 2024 skončí funkčné obdobie členovi rady pánovi JUDr. Rastislavovi Kuklisovi. Predseda úradu teda v zmysle zákona predloží vláde Slovenskej republiky návrhy aspoň troch kandidátov do 30. 6. 2024. S ohľadom na skutočnosť, že v súčasnosti rada má dostatočné zastúpenie členov s ekonomickým a právnym vzdelaním, nie je požadované, aby nový člen rady mal vzdelanie v niektorom z uvedených odborov.

Požiadavky na kandidáta

Podľa § 14 ods. 7 zákona za člena rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný.

Podľa § 14 ods. 9 zákona výkon člena rady je nezlučiteľný s výkonom funkcie v politickej strane alebo v politickom hnutí. Člen rady nesmie vykonávať akékoľvek platené alebo neplatené činnosti, ktoré by mohli zakladať konflikt záujmov. Podľa § 14 ods. 2 zákona členom rady zároveň nesmie byť osoba v pracovnom pomere ani v obdobnom vzťahu k úradu.  

Doklady predkladané kandidátom

 • štruktúrovaný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne všetky doterajšie zamestnania, pozície a členstvá v orgánoch obchodných spoločností, organizácií, hnutí či spolkov, vrátane politických strán a hnutí. Kandidát v životopise uvedie skúsenosti v oblasti hospodárskej súťaže alebo príbuzných odboroch,
 • čestné vyhlásenie obsahujúce vyhlásenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých uvedených údajov,
 • kontaktné údaje kandidáta,
 • fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 • vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov vypracované podľa vzoru zverejneného vo výzve,
 • súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu,
 • úspešný kandidát bude vyzvaný na predloženie výpisu z registra trestov.

Hodnotiace kritériá

 • Kandidáti budú hodnotení na základe ich odborných a osobnostných predpokladov pre výkon funkcie člena rady, pričom sa budú zvažovať najmä
 • vzdelanie a odbornosť, predovšetkým však pracovné či akademické skúsenosti v oblasti hospodárskej súťaže alebo príbuzných odboroch (napr. v oblastiach sektorovej regulácie niektorých trhových odvetví, správneho práva, súťažnej ekonómie a pod.)
 • integrita uchádzača (požiadavka na dodržiavanie silných morálnych a etických princípov).
 • Kandidáti budú hodnotení na základe predložených dokladov a na základe vypočutia kandidátov, ako je detailnejšie uvedené nižšie v texte.

Doplňujúce informácie

 • Lehota na doručenie návrhov: do 6. júna 2024 o 10.00 hod. s označením obálky: „Návrh na kandidáta na člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky“ - neotvárať (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • Adresa na doručovanie návrhov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Drieňová 24, 826 03 Bratislava

Vypočutie kandidátov

 • Vypočutie kandidátov sa uskutočnilo 11. júna 2024 o 10.00. Vypočutie sa uskutočnilo v priestoroch Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Drieňová 24, 826 03 Bratislava.
 • Kandidátov na člena rady hodnotila výberová komisia v súlade s Rokovacím poriadkom výberovej komisie a Spôsobom výberu kandidátov na člena rady.
 • Výberová komisia bola zložená z nasledujúcich členov:
  • Mgr. Juraj Beňa, LLM – predseda úradu a predseda výberovej komisie,
  • JUDr. Peter Kubovič – predseda Úradu pre verejné obstarávanie,
  • doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. – predseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Českej republiky.

Dokumenty a vzory dokladov

Kandidáti

Tabuľka: Zoznam kandidátov a ich životopisy (uvedení podľa abecedného poradia)

Meno a priezvisko  Životopis
Prof. JUDr. Ondrej Blažo, PhD. Životopis p. Blaža (PDF, 676 kB)
Ing. Richard Kališ, PhD. Životopis p. Kališa (PDF, 130 kB) 
JUDr. Rastislav Kuklis Životopis p. Kuklisa (PDF, 84 kB)
JUDr. Tibor Menyhart Životopis p. Menyharta (PDF, 48 kB)
JUDr. Zuzana Mračnová, LL.M Životopis p. Mračnovej (PDF, 115 kB) 
Ing. Danica Paroulková Životopis p. Paroulkovej (PDF, 69 kB)
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. Životopis p. Pekára (PDF, 101 kB)
JUDr. Lucia Semančínová Životopis p. Semančínovej (PDF, 178 kB)
Mgr. Dušan Valent, LL.M Životopis p. Valenta (PDF, 43 kB)
JUDr. Mgr. Alojz Vyčislík Životopis p. Vyčislíka (PDF, 119 kB)

Zápisnica

Zápisnica z otvorenia doručených návrhov kandidátov (PDF, 64 kB)

Zápis z vypočutia kandidátov

Zápis z vypočutia kandidátov

Hodnotenie a poradie kandidátov

Hodnotenie a poradie kandidátov