Preskočiť na hlavný obsah

Archív schém štátnej a minimálnej pomoci

Aktualizované:
Obsah

Druh opatrenia Poskytovateľ pomoci Číslo opatrenia Názov Nariadenie EK Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 4/2023 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zlepšenia priestorov kritickej infraštruktúry Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Notifikovaná schéma štátnej pomoci Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.60698 Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v znení dodatku č.1 Rozhodnutie EK - podľa usmernení
Schéma štátnej pomoci Ministerstvo hospodárstva SR SA.107404 Schéma regionálnej investičnej pomoci v znení dodatkov č. 1 až 5 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Schéma štátnej pomoci Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.107260 Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 4 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2022/2472
Schéma minimálnej pomoci Úrad vlády SR DM - 23/2022 Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu prípravy projektov do programu Horizont Európa Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma štátnej pomoci Ministerstvo zdravotníctva SR ŠP SVHZ - 2/2022 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu v znení dodatku č. 1 Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Schéma minimálnej pomoci Úrad vlády SR DM - 22/2022 Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na realizáciu podujatí na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 16/2022 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Notifikovaná schéma štátnej pomoci Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.104815 Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Oznámenie Komisie – Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2022/C 131 I/01)
Schéma štátnej pomoci Úrad vlády SR SA.104972 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci programu Horizont Európa Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Notifikovaná schéma štátnej pomoci Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.104395 Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Oznámenie Komisie – Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2022/C 131 I/01)
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo financií SR DM - 12/2022 Schéma minimálnej pomoci na zabezpečenie dostatočnej likvidity a prístupu k finančným zdrojom pre oprávnené subjekty v rámci Pan-európskeho garančného fondu v reakcii na COVID-19 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo financií SR DM - 14/2022 Schéma minimálnej pomoci na zabezpečenie dostatočnej likvidity a prístupu k finančným zdrojom pre oprávnené subjekty v rámci Pan-európskeho garančného fondu v reakcii na COVID-19 (rybolov a akvakultúra) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo financií SR DM - 13/2022 Schéma minimálnej pomoci na zabezpečenie dostatočnej likvidity a prístupu k finančným zdrojom pre oprávnené subjekty v rámci Pan-európskeho garančného fondu v reakcii na COVID-19 (poľnohospodárska prvovýroba) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Schéma štátnej pomoci Ministerstvo zdravotníctva SR ŠP SVHZ - 2/2022 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR - Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Schéma štátnej pomoci Agentúra na podporu výskumu a vývoja SA.104223 Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v znení dodatku č. 3 nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Schéma štátnej pomoci Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.103618 Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Schéma minimálnej pomoci Pôdohospodárska platobná agentúra DM - 10/2022 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (podopatrenie 8.6 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2022) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 16/2014 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v znení dodatku č. 11 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu DM - 2/2019 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev za účelom podpory rozvojových aktivít slovenských podnikateľských subjektov v znení dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013