Preskočiť na hlavný obsah

Archív schém štátnej a minimálnej pomoci

Aktualizované:
Obsah


Druh opatrenia Poskytovateľ pomoci Číslo opatrenia Názov Nariadenie EK Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Schéma štátnej pomoci Ministerstvo hospodárstva SR SA.113551 Schéma štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Notifikovaná schéma štátnej pomoci Sociálna poisťovňa SA.110524 Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle v znení Dodatku č. 1 Oznámenie Komisie - Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03) v platnom znení
Schéma minimálnej pomoci Pôdohospodárska platobná agentúra DM - 14/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (podopatrenie 2.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022) v znení dodatku č.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma štátnej pomoci Pôdohospodárska platobná agentúra DM - 15/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií (podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Pôdohospodárska platobná agentúra DM - 10/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022) v znení dodatku č.2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Slovenská inovačná a energetická agentúra DM - 10/2023 Schéma minimálnej pomoci „Zelená podnikom“ Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo kultúry SR DM - 21/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu DM - 2/2019 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev za účelom podpory rozvojových aktivít slovenských podnikateľských subjektov v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo kultúry SR DM - 8/2020 Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry znevýhodnených skupín v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 4/2023 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zlepšenia priestorov kritickej infraštruktúry v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma štátnej pomoci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR SA.110863 Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v znení dodatku č. 4 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Notifikovaná schéma štátnej pomoci Slovak investment holding, a.s. SA.109598 Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 2.1 dočasného krízového a prechodného rámca na poskytnutie pomoci podnikom vo forme záruky a odpustenia časti istiny (záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorít 1) Oznámenie Komisie - Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03)
Notifikovaná schéma štátnej pomoci Slovak investment holding, a.s. SA.109597 Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 2.1 a 2.2 Dočasného krízového a prechodného rámca na poskytnutie pomoci podnikom vo forme záruky, odpustenia záručného poplatku a časti istiny (Záručný nástroj na podporu MSP a iných vybraných priorít 2) Článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 7/2023 Schéma minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo hospodárstva SR DM - 5/2023 Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Programu Slovensko na podporu sieťovania podnikov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM SVHZ - 1/2023 Schéma pomoci de minimis na podporu opatrovateľskej služby (schémy pomoci de minimis „služby všeobecného hospodárskeho záujmu„) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 4/2023 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zlepšenia priestorov kritickej infraštruktúry Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR DM - 3/2023 Schéma minimálnej pomoci na podporu rozvoja kľúčových zručností a inkluzívneho vzdelávania Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo financií SR DM - 5/2020 Schéma pomoci de minimis na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP na účely preklenutia nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 - prevádzkový úver poskytnutý SZRB (schéma DM 5/2020) v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma štátnej pomoci Ministerstvo hospodárstva SR SA.109735 Schéma štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014