Archív

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)

Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 465/2002 Z. z., zákonom č. 204/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 165/2009 Z. z. a zákonom č. 387/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2012 (PDF, 254 kB)

Zákon č. 387/2011 Z. z. (PDF, 42 kB)

Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 465/2002 Z. z., zákonom č. 204/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z. a zákonom č. 165/2009 Z. z. (PDF, 249 kB)

Zákon č. 165/2009 Z. z. (PDF, 47 kB)

Zákon č. 68/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 223 kB)

Zákon č. 204/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 267 kB)

Zákon č. 465/2002 Z.z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 383 kB)

Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (PDF, 259 kB)

Novely

Zákon č. 151/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)

Zákon č. 387/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (PDF, 42 kB)

Zákon č. 165/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (PDF, 47 kB)

Zákon č. 68/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 223 kB)

Zákon č. 204/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 267 kB)

Zákon č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 383 kB)

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (PDF, 259 kB)

Vykonávacie predpisy

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 169/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či  dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž (PDF, 26 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 170/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie (PDF, 526 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 171/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania (PDF, 28 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z . z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti (PDF, 115 kB)

Opatrenie č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PDF, 228 kB)Originál opatrenia je prístupný k nahliadnutiu v úradných hodinách úradu na sekretariáte odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov. V prípade záujmu o nahliadnutie si termín dohodnite na tel. čísle 02/48 29 73 49.

Opatrenie č. 1/2019 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo 16. mája 2019, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - Originál opatrenia je prístupný k nahliadnutiu v úradných hodinách úradu na sekretariáte odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov. V prípade záujmu o nahliadnutie si termín dohodnite na tel. čísle 02/48 29 73 49.

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z. a vyhlášky č. 32/2014 Z. z. (úplné znenie účinné od 1. marca 2014 – pracovná verzia) (PDF, 185 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu v znení vyhlášky č. 403/2011 Z. z. účinnej od 1.1.2012 (úplné znenie – pracovná verzia) (PDF, 139 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z. účinnej od 1.1.2012 (úplné znenie – pracovná verzia) (PDF, 184 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 402/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie (PDF, 37 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 403/2011 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu (PDF, 31 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie (PDF, 67 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu (PDF, 30 kB)

Usmernenia a pokyny úradu

Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (PDF, 248 kB)
 
Záväzky (úprava postupu Protimonopolného úradu SR podľa § 8a zákona) (PDF, 203 kB)

Podmienky uplatnenia štatútu urovnania (PDF, 200 kB)

Leniency program (PDF, 284 kB)

Usmernenie k výpočtu obratu (PDF, 229 kB)

Usmernenie o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií (PDF, 162kB)

Smernica účastníci koncentrácie (PDF, 220 kB)

Ukladanie podmienok a povinností pri koncentráciách (PDF, 294 kB)

Obmedzenia hospodárskej súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie (PDF, 220 kB)

Usmernenie k právomoci Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vykonávať inšpekcie (PDF, 254 kB)

Metodický pokyn k vybraným otázkam postupu Protimonopolného úradu SR v prípade predloženia dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž (PDF, 469 kB)

Záväzky - úprava postupu Protimonopolného úradu SR podľa § 38f zákona (PDF, 327 kB)

 

 


 
Posledná aktualizácia:15.07.2021