Archív

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 465/2002 Z. z., zákonom č. 204/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 165/2009 Z. z. a zákonom č. 387/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2012 (PDF, 254 kB)

Zákon č. 387/2011 Z. z. (PDF, 42 kB)

Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 465/2002 Z. z., zákonom č. 204/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z. a zákonom č. 165/2009 Z. z. (PDF, 249 kB)

Zákon č. 165/2009 Z. z. (PDF, 47 kB)

Zákon č. 68/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 223 kB)

Zákon č. 204/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 267 kB)

Zákon č. 465/2002 Z.z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 383 kB)

Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (PDF, 259 kB)

Vykonávacie predpisy

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z. a vyhlášky č. 32/2014 Z. z. (úplné znenie účinné od 1. marca 2014 – pracovná verzia) (PDF, 185 kB)
 
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu v znení vyhlášky č. 403/2011 Z. z. účinnej od 1.1.2012 (úplné znenie – pracovná verzia)
 (PDF, 139 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z. účinnej od 1.1.2012 (úplné znenie – pracovná verzia) (PDF, 184 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 402/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie (PDF, 37 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 403/2011 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu (PDF, 31 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie (PDF, 67 kB)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu (PDF, 30 kB)

Usmernenia a pokyny úradu

Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž ( PDF, 248 kB)
 
Záväzky (úprava postupu Protimonopolného úradu SR podľa § 8a zákona) (PDF, 203 kB)

Podmienky uplatnenia štatútu urovnania (PDF, 200 kB)

Leniency program (PDF, 284 kB)

Usmernenie k výpočtu obratu (PDF, 229 kB)

Usmernenie o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií (PDF, 162kB)

Smernica účastníci koncentrácie (PDF, 220 kB)

Ukladanie podmienok a povinností pri koncentráciách (PDF, 294 kB)

Obmedzenia hospodárskej súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie (PDF, 220 kB)


 
Posledná aktualizácia:16.03.2018