Preskočiť na hlavný obsah

Sektorovo – špecifické pravidlá

Aktualizované:
Obsah

Poľnohospodárstvo

 

Znenie formulárov doplňujúcich informácií v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach (ZIP, 979 kB) (len v anglickom jazyku)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2022/2472 zo 14. decembra 2022, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (PDF, 1.23 MB)
 

Usmernenia o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na rok 2023 (2022 C 485/01) (PDF, 1.22 MB)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (PDF, 262 kB) (konsolidované znenie)

Rybolov a akvakultúra

OZNÁMENIE KOMISIE - Usmernenia o štátnej pomoci v odvetví rybolovu a akvakultúry (2023/C 107/01) (PDF, 1.13 MB)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 2022/2473 zo 14. decembra 2022, ktorým sa určité kategórie pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, v spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (PDF, 1.01 MB)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2514 zo 14. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 717/2014, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (PDF, 360 kB)

Audiovizuálna produkcia

OZNÁMENIE KOMISIE o štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela (2013/C 332/01) (PDF, 794.55 kB)

Širokopásmové siete

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia o štátnej pomoci pre širokopásmové siete (2023/C 36/01) (PDF, 1.22 MB)

Verejnoprávne vysielanie

OZNÁMENIE KOMISIE o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie (2009/C 257/01) (PDF, 835.54 kB)

Poštové služby

OZNÁMENIE KOMISIE o používaní pravidiel súťaže v odvetví pôšt a pri hodnotení niektorých štátnych opatrení týkajúcich sa poštových služieb(98/C 39/02) (PDF, 541.15 kB)

Stavba lodí

Rámec štátnej pomoci na stavbu lodí (2011/C 364/06) (PDF, 745.00 kB)

Oceliarstvo

OZNÁMENIE KOMISIE – Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu a pomoc na uzatváranie pre odvetvie ocele (2002/C 70/05)– nie je dostupná verzia v slovenskom jazyku

OZNÁMENIE KOMISIE – Multisektorálny rámec pre regionálnu pomoc pre veľké investičné projekty (2002/C 70/05) (PDF, 85.36 kB) – nie je dostupná verzia v slovenskom jazyku

OZNÁMENIE KOMISIE týkajúce sa určitých aspektov nakladania s prípadmi hospodárskej súťaže, ktoré vyplývajú z ukončenia platnosti zmluvy o ESUO (2002/C 152/03) (PDF, 118.16 kB) – nie je dostupná verzia v slovenskom jazyku

Priemysel syntetických vlákien – Priemysel motorových vozidiel

OZNÁMENIE KOMISIE ČLENSKÝM ŠTÁTOM – Multisektorálny rámec regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty – Spôsob pomoci pre priemysel syntetických vlákien – Rámec štátnej pomoci Spoločenstva pre priemysel motorových vozidiel (2001/C 368/03) (PDF, 430.38 kB)

OZNÁMENIE KOMISIE o zmene multisektorálneho rámca regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty (2002) pokiaľ ide o vytvorenie zoznamu sektorov, ktoré čelia štrukturálnym problémom a o návrh vhodných opatrení podľa článku 88 odsek 1 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o sektor motorových vozidiel a sektor syntetických vlákien (2003/C 263/03) (PDF, 82.68 kB) – nie je dostupná verzia v slovenskom jazyku

Doprava

Letecká doprava

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti(2014/C 99/03) (PDF, 2.62 MB)
Korigendum k oznámeniu Komisie – Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (2023/C 64/16) (PDF, 352 kB)

Železničná a cestná doprava

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (PDF, 114.01 kB)

OZNÁMENIE KOMISIE o výkladových usmerneniach týkajúcich sa nariadenia (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave (PDF, 887.29 kB)

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70(PDF, 283 kB) (konsolidované znenie)

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci železničným podnikom (2008/C 184/07) (PDF, 209.68 kB)

OZNÁMENIE KOMISIE, ktorým sa menia oznámenia Komisie o usmerneniach EÚ pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí, o usmerneniach o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, o štátnej pomoci na filmy a iné audiovizuálne diela, o usmerneniach o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií a o usmerneniach o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (2014/C 198/02) (PDF, 495.94 kB)

Archív

Archív legislatívy k sektorovo-špecifickým pravidlám nájdete na webovom sídle Európskej komisie.