Preskočiť na hlavný obsah

Rozcestníky

Aktualizované:
Obsah

Hlavným poslaním Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, je ochrana hospodárskej súťaže a koordinácia štátnej pomoci. Ďalšie informácie o Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky nájdete v nasledujúcich sekciách:

V oblasti hospodárskej súťaže úrad zasahuje v prípadoch rôznych foriem obmedzení hospodárskej súťaže a kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá. Zároveň vytvára podmienky na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže v prospech spotrebiteľov. Kompetencie úradu v oblasti antitrustu a koncentrácií vyplývajú zo zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

V oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci úrad plní úlohy koordinátora pomoci. Jeho úlohy pri ochrane hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci upravuje zákon o štátnej pomoci.

Na uľahčenie získania odpovedí na Vaše otázky alebo upresnenie nejasností ohľadom práce Protimonopolného úradu SR, jeho výsledkoch či ďalších dôležitých skutočností Vám uvádzame nasledujúci prehľad možností získania odpovedí. Zostavili sme ich podľa charakteru častejších otázok od verejnosti. Veríme, že nami poskytnuté odpovede prispejú k vyššej informovanosti verejnosti o problematike ochrany hospodárskej súťaže a koordinácie štátnej pomoci na Slovensku aj v zahraničí, ako aj k vytváraniu a udržiavaniu pozitívnych a obojstranne prospešných vzťahov.

V oblasti hospodárskej súťaže úrad zasahuje v prípadoch rôznych foriem obmedzení hospodárskej súťaže a kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá. Zároveň vytvára podmienky na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže v prospech spotrebiteľov. Kompetencie úradu v oblasti antitrustu a koncentrácií vyplývajú zo zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Kartel je dohoda medzi podnikateľmi, ktorí sú vzájomnými konkurentmi. Kartely patria k najzávažnejším porušeniam súťažných pravidiel, ktoré prinášajú prospech výlučne ich účastníkom.

Koncentrácia je proces ekonomického spájania podnikateľov, ktorý je definovaný v ustanovení § 7 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Avšak spojenia medzi podnikateľmi, ktoré dosahujú zákonom stanovené obratové kritériá podliehajú kontrole zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

K deformácii podmienok hospodárskej súťaže dochádza aj určitým konaním orgánov štátnej správy, územnej samosprávy a tiež záujmovej samosprávy.

Kompetencie úradu v oblasti antitrustu a koncentrácií vyplývajú zo zákona o ochrane hospodárskej súťaže.